Oosterweilanden

Oosterweilanden

Zandwinning

Zand kan op verschillende manieren worden gewonnen; droog wint men het uit groeven of afgravingen, maar zand kan ook nat (onder de waterspiegel) worden gewonnen. Dit laatste is een veelvoorkomende vorm van zandwinning in Nederland en deze methode wordt ook toegepast op de locatie Oosterweilanden. Vanuit de zandwinning Oosterweilanden zullen 2 soorten zand worden gewonnen. Het fijnere ophoogzand en het grovere industriezand.
Ophoogzand/zand voor zandbed
Ophoogzand/zand voor zandbed heeft een fijne korrelstructuur en kan zonder verdere bewerking worden toegepast in wegencunetten voor terreinophoging en als fundatie onder alle mogelijke soorten verharding en bebouwingen.

Industriezand
Industriezand is een verzamelnaam voor onder andere betonzand, metselzand en asfaltzand en heeft een wat grovere korrel dan ophoogzand. Het industriezand wordt geproduceerd door het zand na het opzuigen uit de zandwinplas te scheiden in een klasseerinstallatie. Door middel van de klasseerinstallatie kunnen zandmengsels van verschillende korrelgroottes worden samengesteld. Bekende toepassingen van industriezand zijn betonmortel, stenen en prefab onderdelen voor de bouw. Er kunnen op verzoek ook speciale zanden worden geproduceerd. Voorbeelden hiervan zijn zand voor sportvelden, paardenbakken en golfbanen.

Locatie en inpassing

De zandwinlocatie Oosterweilanden komt centraal in de open ruimte tussen Vriezenveen en Almelo te liggen. Hierdoor ontstaat rond de plas een randzone. De invulling van deze randzone heeft enerzijds te maken met bestaande landschappelijke kwaliteiten en anderzijds met de geplande ontwikkelingen. Rond een rechthoekige plas krijgen zeer uiteenlopende voorzieningen een plaats; natuur, recreatie, bedrijvigheid, de rondweg en een route voor langzaam verkeer met verbindingen naar Vriezenveen en Almelo.

Multifunctioneel ruimtegebruik

Het provinciale toetsingskader stelt multifunctionaliteit en verbetering van ruimtelijke kwaliteit centraal bij ontgronding
en. Ook heeft de VOF Oosterweilanden als insteek de zandwinning multifunctioneel in te richten. Onder multifunctioneel vallen de volgende aspecten te benoemen:

  • De koppeling van de zandwinning met een bedrijventerrein waarbij voorzien wordt dat de in de kern van Vriezenveen aanwezige bedrijven hiernaar verplaatst worden. Voordeel is dat hierdoor de leefbaarheid in Vriezenveen wordt verbeterd.
  • Aanleg ven een rondweg waardoor een benodigde geluidsanering van meer als 120 woningen aan het Oosteinde in de kern van Vriezenveen achterwege kan blijven.
  • Versterking van de natuur van de Fayersheide door inrichting van een aangrenzend terrein en de zuidoosthoek van de zandwinning.
  • Versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Fasering

Naar verwachting zal de zandwinning eind 2012 operationeel worden. De zandwinning zal zich daarna in de loop der jaren in het landschap ontwikkelen. De zandwinning strekt zich uit over een periode van ongeveer 25 jaar. De feitelijke fasering zal plaatsvinden afhankelijk van de marktontwikkelingen en de marktvraag. Voor het hele gebied geldt dat de bestaande functies zo lang mogelijk gehandhaafd worden zolang er nog geen zandwinactiviteiten plaatsvinden.

Bron: (Oosterweilanden.nl, 2012)

Ondernemersfonds Twenterand

De gemeente heeft een subsidieregeling voor ondernemersverenigingen.

Subsidie ondernemersfonds

Gemeente Twenterand

Lees meer over het aanbestedingsbeleid van de Gemeente Twenterand.

Aanbestedingsbeleid Twenterand

Parkmanagement

Lees meer over het parkmanagement voor bedrijventerrein Almeloseweg-Oost.

Parkmanagement Almeloseweg-Oost

VNO-NCW

De vereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers.

Lees meer over de VNO-NCW

Oosterweilanden

Lees meer over de zandwinning van de Oosterweilanden.

Zandwinning Oosterweilanden

Revitalisering

Lees meer over de revitalisering van de verouderde bedrijfsterreinen.

Revitalisering bedrijfsterreinen